ย้ายเว็บบอร์ดใหม่ครับ รบกวนสมาชิกดำเนินการ ย้ายไปเล่นบอร์ดใหม่เราด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaipetonline.com/posts/index.php
 
ไทยเพ็ท
ไทยเพ็ท

               
     
 
     
บริการทำเว็บสัตว์เลี้ยง
แนะนำบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของกิจการ ฟาร์มต้องการมีเว็บ เป็นของตัวเอง สามารถลองดู package บริการรับทำเว็บได้ที่นี่

การใช้หญ้าแฝก

th_r2

 

 

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงแผนงานในปี 2553

   

สำหรับการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการกว่า 34 หน่วยงาน โดยมีสำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดินเป็นแกนกลางในการสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งได้ใช้แผนแม่บทเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและกำกับติดตามผลอย่างมีระบบ เริ่มจากแผนแม่บทฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534-2537 เน้นงานพัฒนาหญ้าแฝกในด้านการศึกษาวิจัย ในลักษณะของงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ซึ่งเป็นระยะแรกของการพัฒนาแผนแม่บทฉบับที่ 2  พ.ศ. 2540-2542 เน้นการศึกษาวิจัยตามแนวพระราชดำริต่อเนื่องจากแผนแม่บท ฉบับที่ 1 และสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชน แผนแม่บท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545-2549 เน้นการส่งเสริมและขยายผลการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ ดิน และน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

   

แผนแม่บททั้ง 3 ฉบับ จะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดยมีการพัฒนาดำเนินงานในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ นับแต่เริ่มงานศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การคัดเลือก พัฒนาสายพันธุ์หญ้าแฝก ประยุกต์ไปสู่การศึกษา งานวิจัยประยุกต์ในเรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่าง กว้างขวาง จนถึงการใช้แผนแม่บท ฉบับ ที่ 4 พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งจะเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมในการบูรณาการ การ ทำงานร่วมกัน เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานในการศึกษาวิจัย การจัดการองค์ความ  รู้การบริหารจัดการ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

   

“ด้านการศึกษาวิจัย ทางสำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ กว่า 12 โครงการ เป็นงานศึกษาวิจัยต่อเนื่อง 3 โครงการ และงานศึกษาวิจัยใหม่ 9 โครงการ ส่วนการส่งเสริมขยายผลการปลูกหญ้าแฝก ได้แจ้งประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวม 12 หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ขอรับพันธุ์กล้าหญ้าแฝก ซึ่งได้รับการยืนยันจากทั้ง 12 หน่วยงานแล้วว่าจะมีการขอรับพันธุ์กล้าหญ้าแฝก จำนวนกว่า 30 ล้านกล้า โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษาและขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกและการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้หญ้าแฝกอีกด้วย” นายเฉลิมเกียรติ  กล่าว

   

ทั้งนี้ทางสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทาน พระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาฟื้นฟูและป้องกันการ  พังทลายของหน้าดิน ตั้งแต่ปี 2534 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผล การดำเนินงานและขยายผลไป  สู่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นแผนงานประจำปี 2553 จะเป็นการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บท ฉบับที่ 4 โดยศึกษาวิจัยการเพิ่มศักยภาพของหญ้าแฝก การใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝก เป็นต้น และจะผลิตพันธุ์หญ้าแฝกจำนวนกว่า 270 ล้านกล้า คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนได้ประมาณ 180 ล้านกล้า นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่รัฐ วิทยากร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรที่จัดขึ้นจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับหญ้าแฝก เพื่อให้สามารถขยายผลไปในทิศทางเดียวกันและไม่เกิดการซ้ำซ้อนในการทำงาน

   

“แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. ปี 2553 เน้นเรื่องการส่งเสริมและขยายผล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันถึงวิธีการหาทางส่งเสริมและขยายผล โดยที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน  เน้นราษฎรได้ใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการผลิตหญ้าแฝก เพื่อที่จะสนับสนุนให้กับส่วนราชการ ส่วนด้านการศึกษาวิจัยนั้นจะเน้นเรื่องการอนุรักษ์เป็นหลัก” เลขาธิการ กปร. กล่าว.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th

หัวข้อนี้คุณอ่านหรือยัง ?

Facebook Comment
10 16:38
10 15:30
10 14:21
10 07:56
10 07:36
10 06:42
10 03:24
10 01:26
09 14:34
09 13:48

งานอบรมเลี้ยงกระต่ายอย่างไรให้ปลอดโรคและอายุยืนยาว
สวัสดีครับสมาชิก ไทยเพ็ทออนไลน์ และ สมาชิกแฮมสเตอร์ออนไลน์ รวมไปถึงผู้รักสัตว์เลี้ยงทุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
หนูยักษ์คาปิบาร่า ตัวใหญ่สุดในโลก ขวัญใจนักท่องเน็ต
"เจ้าแชปลิน" หนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจากรัฐเท็กซัส กลายเป็นขวัญใจนักท่องเน็ต มีผ (รายละเอียดเพิ่มเติม)