ย้ายเว็บบอร์ดใหม่ครับ รบกวนสมาชิกดำเนินการ ย้ายไปเล่นบอร์ดใหม่เราด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaipetonline.com/posts/index.php
 
ไทยเพ็ท
ไทยเพ็ท

               
     
 
     
บริการทำเว็บสัตว์เลี้ยง
แนะนำบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของกิจการ ฟาร์มต้องการมีเว็บ เป็นของตัวเอง สามารถลองดู package บริการรับทำเว็บได้ที่นี่

‘สัตว์น้ำต่างถิ่น’ รุกรามหนัก

th_f1

สัตว์น้ำพื้นเมืองเสี่ยงสูญพันธุ์

กรมประมงเน้นย้ำประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานสัตว์น้ำพื้นเมืองจนเสี่ยงสูญพันธุ์ แห่จัดกิจกรรม รณรงค์อย่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จะสำเร็จหรือไม่ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

   

ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันนี้หลายคนคงจะคุ้นหู กับคำว่า “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” หรือ “เอเลี่ยนสปีชีส์” (Alien species) ซึ่งหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรา แต่มีการนำเข้ามาจากถิ่นอื่น บางชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยทำให้เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดี จนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นเมือง ถือเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก เราจึงเรียกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนี้ว่า “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน”

   

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวจัดเป็นเรื่อง สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับสองรองจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานที่จะผลักดันให้มีการจัดการกับเอเลี่ยนสปีชีส์

   

สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลทางวิชาการ ปัจจุบันมีชนิดพันธุ์ของเอเลี่ยนสปีชีส์อยู่มากกว่า 3,500 ชนิด ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่น่าตกใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากในอดีตมีการนำเข้าค่อนข้างมาก ทั้งนำมาเพื่อเพาะเลี้ยงเป็นอาหาร เป็นปลาสวยงาม หรือเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการนำเข้ามาล้วนแล้วแต่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ “ต้องสามารถควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะได้” เพราะหากหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นอันตรายต่อทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เราอย่างมาก เพราะพวกเอเลี่ยนสปีชีส์บางชนิดจะไปแย่งที่อยู่อาศัย แย่งอาหาร บางชนิดทำลายแหล่งวางไข่ เช่น ปลาซัคเกอร์  ปลาซิวไต้หวัน ที่ร้ายแรง คือ ไปทำร้าย กัดกินสัตว์น้ำพื้นเมือง เช่น ปลาช่อนอะเมซอน  ปลาอัลลิเกเตอร์ การ์ ปลาดุกแอฟริกัน ปลากะพงแม่น้ำไนล์ ซึ่งถือเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง นอกจากนี้ สัตว์น้ำชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ยังก่อให้เกิดการเสื่อมทางพันธุกรรม เพราะบางชนิดสามารถผสมข้ามกับพันธุ์พื้นเมืองได้ เป็นการทำลายชนิดพันธุ์แท้ไป เช่น ปลาดุกแอฟริกันผสมกับปลาดุกอุย ทำให้ปลาดุกอุยในธรรมชาติลดจำนวนลง  อีกทั้งยังเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคและปรสิต ต่าง ๆ เข้ามาแพร่สู่สัตว์น้ำพื้นเมืองและคนด้วย เช่น ปลาจีนนำปรสิตหนอนสมอและราปุยฝ้าย  หอยเชอรี่ที่นำพยาธิมาสู่คน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นเหตุให้สัตว์น้ำพันธุ์พื้นเมืองลดจำนวนลงหรือสูญพันธุ์ไป ในที่สุด

   

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและเร่งแก้ปัญหามาโดยตลอด ทั้งการออกระเบียบและข้อกำหนดในการจัดการสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ในส่วนของกรมประมง ได้ออก 3 มาตรการ เพื่อแก้ปัญหา คือ 1) มาตรการควบคุมการนำเข้า : ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต นำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสัตว์น้ำต่างถิ่นที่นำเข้ามาแล้ว อีกทั้งยังมีการกำกับดูแล การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำอย่างเคร่งครัด  2) การศึกษาวิจัย : มีนโยบายเร่งศึกษาวิจัยชีววิทยาเพื่อหาแนวทางควบคุมปริมาณ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 3) มาตรการป้องกัน ลด  ผลกระทบและแก้ไขปัญหา : ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายของสัตว์น้ำ ต่างถิ่นที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้ประชาชนปล่อยสัตว์น้ำที่เป็น  เอเลี่ยนสปีชีส์ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยปลา ซัคเกอร์ ตามความเชื่อว่าเป็นปลาราหู จะช่วยสะเดาะเคราะห์ได้นั้นขอความร่วมมือให้ปล่อยปลาพื้นเมือง เช่น ปลาไหล ปลาช่อน แทน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนที่มีสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เลี้ยงไว้ หรือ  ที่จับได้และไม่ต้องการเลี้ยงต่อ นำมาแลก พันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยที่กรมประมง เช่น  “วันกำจัดปลาซัคเกอร์” เป็นต้น

   

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่นให้หมดไป ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและร่วมกันดูแลไม่ให้มี การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกต่อไป….ได้ไหม

ทีมา : http://www.dailynews.co.th

หัวข้อนี้คุณอ่านหรือยัง ?

Facebook Comment
10 16:38
10 15:30
10 14:21
10 07:56
10 07:36
10 06:42
10 03:24
10 01:26
09 14:34
09 13:48

งานอบรมเลี้ยงกระต่ายอย่างไรให้ปลอดโรคและอายุยืนยาว
สวัสดีครับสมาชิก ไทยเพ็ทออนไลน์ และ สมาชิกแฮมสเตอร์ออนไลน์ รวมไปถึงผู้รักสัตว์เลี้ยงทุ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
หนูยักษ์คาปิบาร่า ตัวใหญ่สุดในโลก ขวัญใจนักท่องเน็ต
"เจ้าแชปลิน" หนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจากรัฐเท็กซัส กลายเป็นขวัญใจนักท่องเน็ต มีผ (รายละเอียดเพิ่มเติม)